بسط، توسعه‌، افزایش‌، تقویت‌ Amplification

فارسی : بسط، توسعه‌، افزایش‌، تقویت‌

انگلیسی : Amplification