فراخ‌، پهناور، وسیع‌، فراوان‌، مفصل‌، پر، بیش‌ از اندازه‌ Ample

فارسی : فراخ‌، پهناور، وسیع‌، فراوان‌، مفصل‌، پر، بیش‌ از اندازه‌

انگلیسی : Ample