امفی‌ تئاتر، سالن‌، تالار Amphitheater

فارسی : امفی‌ تئاتر، سالن‌، تالار

انگلیسی : Amphitheater