وابسته‌ به‌ جانور دوزیستی‌ Amphibiotic

فارسی : وابسته‌ به‌ جانور دوزیستی‌

انگلیسی : Amphibiotic