(ج‌.ش‌.) ذوحیاتین‌، دوزیستیان‌ Amphibia

فارسی : (ج‌.ش‌.) ذوحیاتین‌، دوزیستیان‌

انگلیسی : Amphibia