امونیاك‌، امونیاكی‌ Ammoniac

فارسی : امونیاك‌، امونیاكی‌

انگلیسی : Ammoniac