محلول‌ یا بخار امونیاك‌ Ammonia

فارسی : محلول‌ یا بخار امونیاك‌

انگلیسی : Ammonia