درمیان‌، وسط Amid

فارسی : درمیان‌، وسط

انگلیسی : Amid