دلپذیرى، شیرینی‌، مهربانی‌، خوش‌ مشربی‌ Amiability

فارسی : دلپذیرى، شیرینی‌، مهربانی‌، خوش‌ مشربی‌

انگلیسی : Amiability