ارغوانی‌، یاقوتی‌ Amethystine

فارسی : ارغوانی‌، یاقوتی‌

انگلیسی : Amethystine