امریكایی‌ ماب‌ كردن‌، بصورت‌ امریكایی‌ دراوردن‌ Americanize

فارسی : امریكایی‌ ماب‌ كردن‌، بصورت‌ امریكایی‌ دراوردن‌

انگلیسی : Americanize