مسافرخانهاى كه‌ مسافرین‌ پول‌ غذا و اطاق‌ را یكجا پرداخت‌ میكنند American Plan

فارسی : مسافرخانهاى كه‌ مسافرین‌ پول‌ غذا و اطاق‌ را یكجا پرداخت‌ میكنند

انگلیسی : American Plan