امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى Ameboid

فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى

انگلیسی : Ameboid