امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى Amebic

فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى

انگلیسی : Amebic