كیمیاگر، كیمیاشناس‌ Alchemist

فارسی : كیمیاگر، كیمیاشناس‌

انگلیسی : Alchemist