سفیدهء تخم‌ مرغ‌، (گ‌.ش‌.) مواد ذخیرهء اطراف‌ بافت‌ گیاهی‌، البومین‌ Albumen

فارسی : سفیدهء تخم‌ مرغ‌، (گ‌.ش‌.) مواد ذخیرهء اطراف‌ بافت‌ گیاهی‌، البومین‌

انگلیسی : Albumen