قهرمان‌ یونانی‌ جنگ‌ تروا Ajax

فارسی : قهرمان‌ یونانی‌ جنگ‌ تروا

انگلیسی : Ajax