یك‌ چهارم‌ وسعت‌، ربعدایره‌، اداره‌، جهت‌، مسیر، راهنمایی‌ كردن‌ Airt

فارسی : یك‌ چهارم‌ وسعت‌، ربعدایره‌، اداره‌، جهت‌، مسیر، راهنمایی‌ كردن‌

انگلیسی : Airt