باند فرودگاه‌ Airstrip

فارسی : باند فرودگاه‌

انگلیسی : Airstrip