سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نیروى هوایی‌ Airman Basic

فارسی : سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نیروى هوایی‌

انگلیسی : Airman Basic