بررسي ديدگاهاي تشاوم گرايانه ابوالعلا معري در آئينه اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي ديدگاهاي تشاوم گرايانه ابوالعلا معري در آئينه اشعارش

Abstract : ابوالعلا معري از بزرگترين شاعران ادب عربي در عصر عباسي سوم مي باشد. در اين تحقيق سعي شده با مراجعه به اشعار هجوي و تشاوم گرايانه معري و ساير منابع مربوط اين اشعار مورد بررسي قرار گرفته است. در فصول پايان نامه به کليات، اوضاع سياسي- اجتماعي و ادبي حاکم در آن دوران، زنگينامه ابواعلا، و بررسي نظرات تشاومانه ابوالعلا در مورد اديان و مذاهب پرداخته شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 16
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي ديدگاهاي تشاوم گرايانه ابوالعلا معري در آئينه اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir