انباشتگی‌، تراكم‌، توده‌، انبار Agglomeration

فارسی : انباشتگی‌، تراكم‌، توده‌، انبار

انگلیسی : Agglomeration