گرد كردن‌، جمع‌ كردن‌، انباشتن‌، گرد آمدن‌، متراكم‌ شدن‌، جوش‌ اتشفشانی‌ Agglomerate

فارسی : گرد كردن‌، جمع‌ كردن‌، انباشتن‌، گرد آمدن‌، متراكم‌ شدن‌، جوش‌ اتشفشانی‌

انگلیسی : Agglomerate