مامور آگاهی‌ كه‌ با لباس‌ مبدل‌ در باندى كار میكند (pl.agents provocateurs) Agent Provocateur

فارسی : مامور آگاهی‌ كه‌ با لباس‌ مبدل‌ در باندى كار میكند (pl.agents provocateurs)

انگلیسی : Agent Provocateur