پیشكار، نماینده‌، گماشته‌، وكیل‌، مامور، عامل‌ Agent

فارسی : پیشكار، نماینده‌، گماشته‌، وكیل‌، مامور، عامل‌

انگلیسی : Agent