برنامهٔ كار، دستوركار، برنامهء عملیات‌ (pl.agenda) Agendum

فارسی : برنامهٔ كار، دستوركار، برنامهء عملیات‌ (pl.agenda)

انگلیسی : Agendum