نمایندگی‌، وكالت‌، گماشتگی‌، ماموریت‌، وساطت‌، پیشكارى، دفترنمایندگی‌ Agency

فارسی : نمایندگی‌، وكالت‌، گماشتگی‌، ماموریت‌، وساطت‌، پیشكارى، دفترنمایندگی‌

انگلیسی : Agency