پیر، سالخورده‌ Aged

فارسی : پیر، سالخورده‌

انگلیسی : Aged