قدیمی‌، كهنه‌، باستانی‌ Age Old

فارسی : قدیمی‌، كهنه‌، باستانی‌

انگلیسی : Age Old