در حال‌ دهندره‌، مبهوت‌، متعجب‌ با دهان‌ باز، درشگفت‌، عشقالهی‌ Agape

فارسی : در حال‌ دهندره‌، مبهوت‌، متعجب‌ با دهان‌ باز، درشگفت‌، عشقالهی‌

انگلیسی : Agape