(گ‌.ش‌.) زاد و ولد بدون‌ جفتگیرى، تكثیر غیرجنسی‌ Agamogenesis

فارسی : (گ‌.ش‌.) زاد و ولد بدون‌ جفتگیرى، تكثیر غیرجنسی‌

انگلیسی : Agamogenesis