بینیازى از جفتگیرى، بینیازى از تلقیح‌، بینیاز از تخمنر Agamic

فارسی : بینیازى از جفتگیرى، بینیازى از تلقیح‌، بینیاز از تخمنر

انگلیسی : Agamic