اگاممنون‌ پادشاه‌ مایسنا كه‌ منازعهء او با اشیل‌ مقدمهء داستان‌ حماسی‌ ایلیاد است‌ Agamemnon

فارسی : اگاممنون‌ پادشاه‌ مایسنا كه‌ منازعهء او با اشیل‌ مقدمهء داستان‌ حماسی‌ ایلیاد است‌

انگلیسی : Agamemnon