دربرابر، درمقابل‌، پیوسته‌، مجاور، بسوى، مقارن‌، برضد، مخالف‌، علیه‌، به‌، بر، با Against

فارسی : دربرابر، درمقابل‌، پیوسته‌، مجاور، بسوى، مقارن‌، برضد، مخالف‌، علیه‌، به‌، بر، با

انگلیسی : Against