دگربار، پس‌، دوباره‌، باز، یكباردیگر، دیگر، از طرف‌ دیگر، نیز، بعلاوه‌، ازنو Again

فارسی : دگربار، پس‌، دوباره‌، باز، یكباردیگر، دیگر، از طرف‌ دیگر، نیز، بعلاوه‌، ازنو

انگلیسی : Again