اثر و طعم‌ غذا در دهان‌، لذت‌ بعدى، لذت‌ ثانوى Aftertaste

فارسی : اثر و طعم‌ غذا در دهان‌، لذت‌ بعدى، لذت‌ ثانوى

انگلیسی : Aftertaste