نزدیكترین‌ دگل‌ عقب‌ كشتی‌، پست‌ ترین‌، عقب‌ ترین‌، واپسین‌ Aftermost

فارسی : نزدیكترین‌ دگل‌ عقب‌ كشتی‌، پست‌ ترین‌، عقب‌ ترین‌، واپسین‌

انگلیسی : Aftermost