(طب‌) توجه‌ و مواظبت‌ در مرحلهء نقاهت‌ Aftercare

فارسی : (طب‌) توجه‌ و مواظبت‌ در مرحلهء نقاهت‌

انگلیسی : Aftercare