پس‌ از، بعداز، در عقب‌، پشت‌ سر، درپی‌، در جستجوى، در صدد، مطابق‌، بتقلید، بیادبود After

فارسی : پس‌ از، بعداز، در عقب‌، پشت‌ سر، درپی‌، در جستجوى، در صدد، مطابق‌، بتقلید، بیادبود

انگلیسی : After