از نو، دوباره‌ Afresh

فارسی : از نو، دوباره‌

انگلیسی : Afresh