هراسان‌، ترسان‌، ترسنده‌، ترسیده‌، از روى بیمیلی‌(غالبا با of میاید)، متاسف‌ Afraid

فارسی : هراسان‌، ترسان‌، ترسنده‌، ترسیده‌، از روى بیمیلی‌(غالبا با of میاید)، متاسف‌

انگلیسی : Afraid