با دلیل‌ قویتر، با منطق‌ محكمتر، موكدا، محققا Afortiori

فارسی : با دلیل‌ قویتر، با منطق‌ محكمتر، موكدا، محققا

انگلیسی : Afortiori