در اهتزاز، در حال‌ لرزش‌ Aflutter

فارسی : در اهتزاز، در حال‌ لرزش‌

انگلیسی : Aflutter