پرستش‌، ستایش‌، چاپلوسی‌ Adulation

فارسی : پرستش‌، ستایش‌، چاپلوسی‌

انگلیسی : Adulation