مادهء جذب‌ شده‌ Adsorbate

فارسی : مادهء جذب‌ شده‌

انگلیسی : Adsorbate