مشتق‌ از عامل‌ خارجی‌، داراى منبع‌ خارجی‌ Adscititious

فارسی : مشتق‌ از عامل‌ خارجی‌، داراى منبع‌ خارجی‌

انگلیسی : Adscititious