زرنگ‌، زبر دست‌، زیرك‌، ماهر، چابك‌، چالاك‌، تردست‌، چیرهدست‌ Adroit

فارسی : زرنگ‌، زبر دست‌، زیرك‌، ماهر، چابك‌، چالاك‌، تردست‌، چیرهدست‌

انگلیسی : Adroit