تزئین‌، آراستگی‌، پیراستگی‌، زیور و پیرایه‌، زینت‌ Adornment

فارسی : تزئین‌، آراستگی‌، پیراستگی‌، زیور و پیرایه‌، زینت‌

انگلیسی : Adornment