زیبا كردن‌، قشنگ‌ كردن‌، آرایش‌ دادن‌، زینت‌ دادن‌، با زر و زیور آراستن‌ Adorn

فارسی : زیبا كردن‌، قشنگ‌ كردن‌، آرایش‌ دادن‌، زینت‌ دادن‌، با زر و زیور آراستن‌

انگلیسی : Adorn