انتخابی‌، اقتباسی‌ Adoptive

فارسی : انتخابی‌، اقتباسی‌

انگلیسی : Adoptive